ဓာတ်ခွဲခန်းများ

Powered by Drupal

ကုန်ပစ္စည်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးနှင့်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနစု (CTQM)ရှိ ကုန်စည်များ၏ အရည်အသွေးများကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိသော ဓာတ်ခွဲခန်းများ
    (က)    ပိုးသတ်ဆေးကြွင်းဓာတ်ခွဲခန်း
    (ခ)    မှိုဆိပ်ဓာတ်ခွဲခန်း၊
    (ဂ)    ဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံဓာတ်ခွဲခန်း၊
    (ဃ)    သီးနှံဓာတုဓာတ်ခွဲခန်း၊
    (င)    သီးနှံရူပဓာတ်ခွဲခန်း၊
    (စ)    အဏုဇီဝဓာတ်ခွဲခန်း
    (ဆ)    ပိုးမွှားဓာတ်ခွဲခန်း
    (ဇ)    မြန်မာ့သဘာဝရော်ဘာအရည်အသွေးစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း