ဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံဓာတ်ခွဲခန်း

Powered by Drupal

ဆီနှင့်ဆီထွက်သီးနှံဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်‌ဆေးပေးနိုင်သည့် အမျိုးအစားများ

 • Oil Property Test
 • Oil Colour Test
 • Specific Gravity Test
 • Refractive – Index
 • Cloud Point
 • Moisture Test
 • Total Oil Content-TOC
 • Free Fatty Acid -FFA/AV
 • Acid  Value
 • Iodine Value
 • Peroxide
 • Rancidity
 • Viscosity
 • Saponification Value