Main menu

အဏုဇီဝဓာတ်ခွဲခန်း

Powered by Drupal

အဏုဇီဝဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်‌ဆေးပေးနိုင်သည့် အမျိုးအစားများ

  • Standard Plate Counting
  • Escherichia (E.oil)
  • Coliform
  • Yeast and Mould